شرکت آرتا فیلتر توس با دارا بودن واحد آزمایشگاهیِ مجهز به دستگاه ها و لوازم استخراج مشخصات و خصوصیات مواد مورد فیلتراسیون و همچنین کارشناسان متخصص در امر شیمی و فیلتراسیون مواد  ، توان استخراج خصوصیاتی چون :
۱٫    نوع فیلترپرس
۲٫    نوع پارچه فیلترپرس
۳٫    حجم فیلتر
۴٫    سطح فیلتر
۵٫    فشار فیلتراسیون
۶٫    میزان رطوبت کیک
۷٫    میزان خشکی کیک
۸٫    نوع و مقدار مواد افزودنی کمک فیلتر و …
را دارد .