بازدید از خط فلوتاسیون و لیچینگ کارخانه کومه معدن پارس ( مجتمع مس نسیم) واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان بردسکن