طراحی، ساخت و ارسال یکدستگاه فیلترپرس ۴۰*۴۰ سانتیمتری مدارباز ۲۲ صفحه ای و یکدستگاه فیلترپرس ۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتری مدارباز ۷۰ صفحه ای جهت کارخانه فرآوری مس واقع در شهر بابک استان کرمان