صفحات فیلترپرس ممبران
اين نوع از صفحات كه به آنها صفحات با حجم متغير يا صفحات غشائي گفته مي شود به صورت يك در ميان بر روي فيلتر پرس چيده مي شوند . سيكل كاري فيلتر پرس هایي كه با اين نوع صفحات ساخته مي شوند همانند فيلترپرس هاي با صفحاتِ حجم ثابت است با اين تفاوت كه پس از پرشدن فيلتر و اتمام ورود دوغاب به فيلتر پرس و تشكيل كيك در بين صفحات ، عمليات دمش هوا يا آب در فضاي داخلي صفحات صورت مي گيرد.پس از دمش هوا يا آب به فضاي داخلي صفحات غشاي آنها متورم شده و با وارد شدن فشار به كيك عمليات آبگيري مجدداً انجام مي پذيرد . درنتيجه درصد آبگيري كيك حاصله به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و كيكي با خشكي تا %۹۰ (بسته به نوع كيك) حاصل مي شود . همچنين در اين نوع صفحات به دليل درصد بالاي خشكي ، كيك به صفحات نمي چسبد و در زمان تخليه به راحتي از صفحات جدا مي شود .