نمایشگاه بین المللی معدن

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران ۹۸

تاریخ شروع: پنجشنبه ۹۸/۰۸/۰۹ (۱۰/۳۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان: يكشنبه ۹۸/۰۸/۱۲ (۱۱/۰۳/۲۰۱۹)
زمان بازدید: ۹ الی ۱۷
نوع نمایشگاه: بین المللی