فیلترپرس نیمه اتوماتیک ۸۰*۸۰ بهمراه پمپ تغذیه

ساخت و ارسال فیلترپرس ۸۰۰*۸۰۰ میلیمتری جهت صنایع غذایی بهمراه منوپمپ تغذیه