فیلترپرس نیمه اتوماتیک ۸۰*۸۰

فیلترپرس نیمه اتوماتیک سایز ۸۰*۸۰ سانتیمتر